Klimaregnskap for AINA MUNTHE AS

AINA MUNTHE AS har et totalt karbonfotavtrykk på
0,08 tonn CO2e årlig.

Dette tilsvarer utslippene fra ca 0 personbiler på norske veier,
eller det samme som 3 trær absorberer i løpet av ett år.

 • Organisasjonsnummer: 928112454
 • Underenheter:
  • Adresse: AINA MUNTHE AS, Gamleveien 81, 4790 LILLESAND
  • Stiftet: 2021-10-01
  • Driftsinntekter i 2022: NOK 36 452
  • Ansatte:
  • Nettside: AINA MUNTHE AS
  • Epost:
  • LinkedIn:
  • Twitter:
  • Facebook:
  • Instagram:

  AINA MUNTHE AS opererer innen Annen undervisning ikke nevnt annet sted og Undervisning generelt.

  Denne bransjen har et totalt karbonfotavtrykk på 62 000 tonn CO2e årlig.

  AINA MUNTHE AS står for omtrent 0,00% av dette.

  For hver krone AINA MUNTHE AS omsetter for, slippes det ut 2,06 gram CO2e.

  AINA MUNTHE AS har ikke publisert noe om bærekraft og miljøstrategi.

  Metodikk for å anslå klimafotavtrykk for norske bedrifter

  Denne tjenesten gjør et anslag basert på offentlig tilgjengelig data fra Statistisk sentralbyrå, Brønnøysund registrene og andre offentlige etater for å lage et klimaregnskap.

  Utregningen tar høyde for antall ansatte, omsetning, kontor/næringsbygg, reiser og forskjeller i ulike bransjer.

  Anslaget er i stor grad basert på gjennomsnitt og typiske verdier for de ulike bransjene basert på hva bedriften selv rapporterer til det offentlige.

  Datagrunnlag

  Enhver bedrift som er registrert i Brønnøysundregistrene har en næringskode. Denne næringskoden identifiserer hvilken bransje bedriften opererer i. Statistisk sentralbyrå knytter mye av statistikken sin til denne næringskoden eller varianter av denne.

  Utslipp per bransje

  Grunnlaget for den bransjespesifikke delen av klimaregnskapet er henter fra SSB, spesifikt fra tabellen "Utslipp til Luft".

  Bedriftens andel av det totale fotavtrykket

  For de totale utslippene per bransje har hver bedrift ulikt bidrag. For å anslå bedriftens andel brukes regnskapstall og antall ansatte i bedriften. Dette gir en indikasjon på klimaavtrykket basert på bedriftens økonomiske aktivitet.

  Årsregnskapet for bedriften hentes fra Regnskapsregisteret. Regnskapet sammenlignes med hovedtallene fra SSB for å anslå den relative størrelsen på bedriften i sin bransje.

  På lignende måte hentes antall sysselsatte i bransjen og sammenlignes med antall sysselsatte i bedriften slik det er rapportert fra Brønnøysund.

  Klimaavtrykk per sysselsatt

  For å anslå klimaavtrykket per ansatt legges det til grunn at hver ansatt legger beslag på 10 m2 næringslokale. I følge Enova kreves ca 300kWh/m2 (variasjoner i bransje og alder på bygning) for å holde næringslokaler. 1 kWh produsert i Norge har et fotavtrykk på mellom 20 og 100 gram.

  Formelen for å anslå fotavtrykket ansatte utgjør blir da ansatte x 10m2 x karbon intensitet pr kWh / 1000000 = tonn CO2e

  Denne formelen dekker bare utslipp relatert til oppvarming av næringsbygg for av ansatte og dekker ikke områder som avfallshåndtering, pendling, vann/avløp, fjernvarme, gass, forbruksmateriell eller utstyr. For å kompensere for dette, legges det til 0,5 tonn CO2e per ansatt per år.

  Det gjennomføres 3-4 millioner jobbreiser per år i Norge. Grovt regnet er det ca 1,5 reise per sysselsatt per år. Antall reiser varierer så klart per bransje, men modellen regner 1 utenlandsreise (10000km t/r) og 1 innenlandsreise (800km t/r) per ansatt per år. I følge SSB, er utslippet per passasjerkilometer 241 gram CO2e. (SAS opererer med noe lavere tall, mens andre kilder rapporterer høyere intensitet)

  Scope

  Green House Gas Protocol definerer tre ulike "scopes" der utslipp forekommer. Fordelingen av bedriftens totale fotavtrykk fordeles i disse tre scopene. Fordelingen varierer også mye med hensyn til bedriftens bransje. En produksjonsbedrift har for eksempel mye høyere scope 1 andel enn en IT konsulentbedrift.

  Fordelingen av utslipp per scope er derfor også et grovt anslag.

  Scope

  Hvor i verdikjeden oppstår utslippene?

  Scope 1:
  0,02 tonn CO2e
  0,02
  Scope 2:
  0,03 tonn CO2e
  0,03
  Scope 3:
  0,02 tonn CO2e
  0,02
  Fordeling

  Hva genererer utslippene?

  Tonn CO2e
  Ansatte 0,00
  Omsetning 0,08
  Lokaler 0,00
  Reiser 0,00
  Totalt 0,08
  Antall ansatte i AINA MUNTHE AS
  Driftsinntekt for AINA MUNTHE AS (2022) NOK 36 452
  Næringskode og bransje 85.599: Annen undervisning ikke nevnt annet sted
  Overordnet bransje Undervisning
  Total omsetning i bransjen "Annen undervisning ikke nevnt annet sted" NOK 13 443 500 000
  Total omsetning i overordnet bransje "Undervisning" NOK 30 073 200 000
  Totalt sysselsatte i bransjen "Annen undervisning ikke nevnt annet sted" 24,283
  Totalt sysselsatte i overordnet bransje "Undervisning" 229,276
  Totalt CO2e utslipp fra bransjen "Undervisning" 62 000 tonn CO2e per år
  Antall flyreiser per ansatt 1 innenlands, 1 utenlands
  CO2e pr passasjerkilometer i fly 241 gram
  m2 per ansatt 10
  CO2 per kWh 50 gram
  debug