Klimaregnskap for PRYSMIAN GROUP NORGE AS

PRYSMIAN GROUP NORGE AS har et totalt karbonfotavtrykk på
805,61 tonn CO2e årlig.

Dette tilsvarer utslippene fra ca 448 personbiler på norske veier,
eller det samme som 32 224 trær absorberer i løpet av ett år.

 • Organisasjonsnummer: 814780422
 • Underenheter:
  • PRYSMIAN GROUP NORGE AS AVD DRAMMEN
  • PRYSMIAN GROUP NORGE AS AVD HOKKSUND
 • Adresse: PRYSMIAN GROUP NORGE AS, Kjerraten 16, 3013 DRAMMEN
 • Stiftet: 1913-10-29
 • Driftsinntekter i 2022: NOK 1 349 104 000
 • Ansatte: 134
 • Nettside: PRYSMIAN GROUP NORGE AS
 • Epost:
 • LinkedIn:
 • Twitter:
 • Facebook:
 • Instagram:

PRYSMIAN GROUP NORGE AS opererer innen Produksjon av andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler og Produksjon av elektrisk utstyr generelt.

Denne bransjen har et totalt karbonfotavtrykk på 5 000 tonn CO2e årlig.

PRYSMIAN GROUP NORGE AS står for omtrent 16,11% av dette.

For hver krone PRYSMIAN GROUP NORGE AS omsetter for, slippes det ut 0,60 gram CO2e.

PRYSMIAN GROUP NORGE AS har ikke publisert noe om bærekraft og miljøstrategi.

Metodikk for å anslå klimafotavtrykk for norske bedrifter

Denne tjenesten gjør et anslag basert på offentlig tilgjengelig data fra Statistisk sentralbyrå, Brønnøysund registrene og andre offentlige etater for å lage et klimaregnskap.

Utregningen tar høyde for antall ansatte, omsetning, kontor/næringsbygg, reiser og forskjeller i ulike bransjer.

Anslaget er i stor grad basert på gjennomsnitt og typiske verdier for de ulike bransjene basert på hva bedriften selv rapporterer til det offentlige.

Datagrunnlag

Enhver bedrift som er registrert i Brønnøysundregistrene har en næringskode. Denne næringskoden identifiserer hvilken bransje bedriften opererer i. Statistisk sentralbyrå knytter mye av statistikken sin til denne næringskoden eller varianter av denne.

Utslipp per bransje

Grunnlaget for den bransjespesifikke delen av klimaregnskapet er henter fra SSB, spesifikt fra tabellen "Utslipp til Luft".

Bedriftens andel av det totale fotavtrykket

For de totale utslippene per bransje har hver bedrift ulikt bidrag. For å anslå bedriftens andel brukes regnskapstall og antall ansatte i bedriften. Dette gir en indikasjon på klimaavtrykket basert på bedriftens økonomiske aktivitet.

Årsregnskapet for bedriften hentes fra Regnskapsregisteret. Regnskapet sammenlignes med hovedtallene fra SSB for å anslå den relative størrelsen på bedriften i sin bransje.

På lignende måte hentes antall sysselsatte i bransjen og sammenlignes med antall sysselsatte i bedriften slik det er rapportert fra Brønnøysund.

Klimaavtrykk per sysselsatt

For å anslå klimaavtrykket per ansatt legges det til grunn at hver ansatt legger beslag på 10 m2 næringslokale. I følge Enova kreves ca 300kWh/m2 (variasjoner i bransje og alder på bygning) for å holde næringslokaler. 1 kWh produsert i Norge har et fotavtrykk på mellom 20 og 100 gram.

Formelen for å anslå fotavtrykket ansatte utgjør blir da ansatte x 10m2 x karbon intensitet pr kWh / 1000000 = tonn CO2e

Denne formelen dekker bare utslipp relatert til oppvarming av næringsbygg for av ansatte og dekker ikke områder som avfallshåndtering, pendling, vann/avløp, fjernvarme, gass, forbruksmateriell eller utstyr. For å kompensere for dette, legges det til 0,5 tonn CO2e per ansatt per år.

Det gjennomføres 3-4 millioner jobbreiser per år i Norge. Grovt regnet er det ca 1,5 reise per sysselsatt per år. Antall reiser varierer så klart per bransje, men modellen regner 1 utenlandsreise (10000km t/r) og 1 innenlandsreise (800km t/r) per ansatt per år. I følge SSB, er utslippet per passasjerkilometer 241 gram CO2e. (SAS opererer med noe lavere tall, mens andre kilder rapporterer høyere intensitet)

Scope

Green House Gas Protocol definerer tre ulike "scopes" der utslipp forekommer. Fordelingen av bedriftens totale fotavtrykk fordeles i disse tre scopene. Fordelingen varierer også mye med hensyn til bedriftens bransje. En produksjonsbedrift har for eksempel mye høyere scope 1 andel enn en IT konsulentbedrift.

Fordelingen av utslipp per scope er derfor også et grovt anslag.

Scope

Hvor i verdikjeden oppstår utslippene?

Scope 1:
80,56 tonn CO2e
80,56
Scope 2:
80,56 tonn CO2e
80,56
Scope 3:
644,49 tonn CO2e
644,49
Fordeling

Hva genererer utslippene?

Tonn CO2e
Ansatte 225,25
Omsetning 218,72
Lokaler 20,10
Reiser 341,54
Totalt 805,61
Antall ansatte i PRYSMIAN GROUP NORGE AS 134
Driftsinntekt for PRYSMIAN GROUP NORGE AS (2022) NOK 1 349 104 000
Næringskode og bransje 27.320: Produksjon av andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler
Overordnet bransje Produksjon av elektrisk utstyr
Total omsetning i bransjen "Produksjon av andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler" NOK 8 752 000 000
Total omsetning i overordnet bransje "Produksjon av elektrisk utstyr" NOK 30 841 300 000
Totalt sysselsatte i bransjen "Produksjon av andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler" 1,909
Totalt sysselsatte i overordnet bransje "Produksjon av elektrisk utstyr" 7,339
Totalt CO2e utslipp fra bransjen "Produksjon av elektrisk utstyr" 5 000 tonn CO2e per år
Antall flyreiser per ansatt 1 innenlands, 1 utenlands
CO2e pr passasjerkilometer i fly 241 gram
m2 per ansatt 10
CO2 per kWh 50 gram
debug