Klimaregnskap for PCC NORWAY AS

PCC NORWAY AS har et totalt karbonfotavtrykk på
1 309,73 tonn CO2e årlig.

Dette tilsvarer utslippene fra ca 728 personbiler på norske veier,
eller det samme som 52 389 trær absorberer i løpet av ett år.

 • Organisasjonsnummer: 914365627
 • Underenheter:
  • PCC NORWAY AS
 • Adresse: PCC NORWAY AS, Strømdaljordet 58, 3727 SKIEN
 • Stiftet: 2014-10-07
 • Driftsinntekter i 2022: NOK 7 920 111
 • Ansatte: 5
 • Nettside: PCC NORWAY AS
 • Epost: [email protected]
 • LinkedIn:
 • Twitter:
 • Facebook:
 • Instagram:

PCC NORWAY AS opererer innen Produksjon av kalk og gips og Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter generelt.

Denne bransjen har et totalt karbonfotavtrykk på 1 866 000 tonn CO2e årlig.

PCC NORWAY AS står for omtrent 0,07% av dette.

For hver krone PCC NORWAY AS omsetter for, slippes det ut 165,37 gram CO2e.

PCC NORWAY AS har ikke publisert noe om bærekraft og miljøstrategi.

Metodikk for å anslå klimafotavtrykk for norske bedrifter

Denne tjenesten gjør et anslag basert på offentlig tilgjengelig data fra Statistisk sentralbyrå, Brønnøysund registrene og andre offentlige etater for å lage et klimaregnskap.

Utregningen tar høyde for antall ansatte, omsetning, kontor/næringsbygg, reiser og forskjeller i ulike bransjer.

Anslaget er i stor grad basert på gjennomsnitt og typiske verdier for de ulike bransjene basert på hva bedriften selv rapporterer til det offentlige.

Datagrunnlag

Enhver bedrift som er registrert i Brønnøysundregistrene har en næringskode. Denne næringskoden identifiserer hvilken bransje bedriften opererer i. Statistisk sentralbyrå knytter mye av statistikken sin til denne næringskoden eller varianter av denne.

Utslipp per bransje

Grunnlaget for den bransjespesifikke delen av klimaregnskapet er henter fra SSB, spesifikt fra tabellen "Utslipp til Luft".

Bedriftens andel av det totale fotavtrykket

For de totale utslippene per bransje har hver bedrift ulikt bidrag. For å anslå bedriftens andel brukes regnskapstall og antall ansatte i bedriften. Dette gir en indikasjon på klimaavtrykket basert på bedriftens økonomiske aktivitet.

Årsregnskapet for bedriften hentes fra Regnskapsregisteret. Regnskapet sammenlignes med hovedtallene fra SSB for å anslå den relative størrelsen på bedriften i sin bransje.

På lignende måte hentes antall sysselsatte i bransjen og sammenlignes med antall sysselsatte i bedriften slik det er rapportert fra Brønnøysund.

Klimaavtrykk per sysselsatt

For å anslå klimaavtrykket per ansatt legges det til grunn at hver ansatt legger beslag på 10 m2 næringslokale. I følge Enova kreves ca 300kWh/m2 (variasjoner i bransje og alder på bygning) for å holde næringslokaler. 1 kWh produsert i Norge har et fotavtrykk på mellom 20 og 100 gram.

Formelen for å anslå fotavtrykket ansatte utgjør blir da ansatte x 10m2 x karbon intensitet pr kWh / 1000000 = tonn CO2e

Denne formelen dekker bare utslipp relatert til oppvarming av næringsbygg for av ansatte og dekker ikke områder som avfallshåndtering, pendling, vann/avløp, fjernvarme, gass, forbruksmateriell eller utstyr. For å kompensere for dette, legges det til 0,5 tonn CO2e per ansatt per år.

Det gjennomføres 3-4 millioner jobbreiser per år i Norge. Grovt regnet er det ca 1,5 reise per sysselsatt per år. Antall reiser varierer så klart per bransje, men modellen regner 1 utenlandsreise (10000km t/r) og 1 innenlandsreise (800km t/r) per ansatt per år. I følge SSB, er utslippet per passasjerkilometer 241 gram CO2e. (SAS opererer med noe lavere tall, mens andre kilder rapporterer høyere intensitet)

Scope

Green House Gas Protocol definerer tre ulike "scopes" der utslipp forekommer. Fordelingen av bedriftens totale fotavtrykk fordeles i disse tre scopene. Fordelingen varierer også mye med hensyn til bedriftens bransje. En produksjonsbedrift har for eksempel mye høyere scope 1 andel enn en IT konsulentbedrift.

Fordelingen av utslipp per scope er derfor også et grovt anslag.

Scope

Hvor i verdikjeden oppstår utslippene?

Scope 1:
261,95 tonn CO2e
261,95
Scope 2:
130,97 tonn CO2e
130,97
Scope 3:
916,81 tonn CO2e
916,81
Fordeling

Hva genererer utslippene?

Tonn CO2e
Ansatte 973,65
Omsetning 322,59
Lokaler 0,75
Reiser 12,74
Totalt 1 309,73
Antall ansatte i PCC NORWAY AS 5
Driftsinntekt for PCC NORWAY AS (2022) NOK 7 920 111
Næringskode og bransje 23.520: Produksjon av kalk og gips
Overordnet bransje Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter
Total omsetning i bransjen "Produksjon av kalk og gips" NOK 2 069 000 000
Total omsetning i overordnet bransje "Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter" NOK 45 813 700 000
Totalt sysselsatte i bransjen "Produksjon av kalk og gips" 457
Totalt sysselsatte i overordnet bransje "Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter" 9,632
Totalt CO2e utslipp fra bransjen "Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter" 1 866 000 tonn CO2e per år
Antall flyreiser per ansatt 1 innenlands, 1 utenlands
CO2e pr passasjerkilometer i fly 241 gram
m2 per ansatt 10
CO2 per kWh 50 gram
debug