Klimaregnskap for ALLSIDIGE VVS AS

ALLSIDIGE VVS AS har et totalt karbonfotavtrykk på
178,43 tonn CO2e årlig.

Dette tilsvarer utslippene fra ca 99 personbiler på norske veier,
eller det samme som 7 137 trær absorberer i løpet av ett år.

 • Organisasjonsnummer: 975349128
 • Underenheter:
  • ALLSIDIGE VVS AS
 • Adresse: ALLSIDIGE VVS AS, Strandvegen 3C, 2005 RÆLINGEN
 • Stiftet: 1995-09-06
 • Driftsinntekter i 2023: NOK 9 444 205
 • Ansatte: 6
 • Nettside: ALLSIDIGE VVS AS
 • Epost: [email protected]
 • LinkedIn:
 • Twitter:
 • Facebook:
 • Instagram:

ALLSIDIGE VVS AS opererer innen Rørleggerarbeid og Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet generelt.

Denne bransjen har et totalt karbonfotavtrykk på 2 127 000 tonn CO2e årlig.

ALLSIDIGE VVS AS står for omtrent 0,01% av dette.

For hver krone ALLSIDIGE VVS AS omsetter for, slippes det ut 18,89 gram CO2e.

ALLSIDIGE VVS AS har ikke publisert noe om bærekraft og miljøstrategi.

Metodikk for å anslå klimafotavtrykk for norske bedrifter

Denne tjenesten gjør et anslag basert på offentlig tilgjengelig data fra Statistisk sentralbyrå, Brønnøysund registrene og andre offentlige etater for å lage et klimaregnskap.

Utregningen tar høyde for antall ansatte, omsetning, kontor/næringsbygg, reiser og forskjeller i ulike bransjer.

Anslaget er i stor grad basert på gjennomsnitt og typiske verdier for de ulike bransjene basert på hva bedriften selv rapporterer til det offentlige.

Datagrunnlag

Enhver bedrift som er registrert i Brønnøysundregistrene har en næringskode. Denne næringskoden identifiserer hvilken bransje bedriften opererer i. Statistisk sentralbyrå knytter mye av statistikken sin til denne næringskoden eller varianter av denne.

Utslipp per bransje

Grunnlaget for den bransjespesifikke delen av klimaregnskapet er henter fra SSB, spesifikt fra tabellen "Utslipp til Luft".

Bedriftens andel av det totale fotavtrykket

For de totale utslippene per bransje har hver bedrift ulikt bidrag. For å anslå bedriftens andel brukes regnskapstall og antall ansatte i bedriften. Dette gir en indikasjon på klimaavtrykket basert på bedriftens økonomiske aktivitet.

Årsregnskapet for bedriften hentes fra Regnskapsregisteret. Regnskapet sammenlignes med hovedtallene fra SSB for å anslå den relative størrelsen på bedriften i sin bransje.

På lignende måte hentes antall sysselsatte i bransjen og sammenlignes med antall sysselsatte i bedriften slik det er rapportert fra Brønnøysund.

Klimaavtrykk per sysselsatt

For å anslå klimaavtrykket per ansatt legges det til grunn at hver ansatt legger beslag på 10 m2 næringslokale. I følge Enova kreves ca 300kWh/m2 (variasjoner i bransje og alder på bygning) for å holde næringslokaler. 1 kWh produsert i Norge har et fotavtrykk på mellom 20 og 100 gram.

Formelen for å anslå fotavtrykket ansatte utgjør blir da ansatte x 10m2 x karbon intensitet pr kWh / 1000000 = tonn CO2e

Denne formelen dekker bare utslipp relatert til oppvarming av næringsbygg for av ansatte og dekker ikke områder som avfallshåndtering, pendling, vann/avløp, fjernvarme, gass, forbruksmateriell eller utstyr. For å kompensere for dette, legges det til 0,5 tonn CO2e per ansatt per år.

Det gjennomføres 3-4 millioner jobbreiser per år i Norge. Grovt regnet er det ca 1,5 reise per sysselsatt per år. Antall reiser varierer så klart per bransje, men modellen regner 1 utenlandsreise (10000km t/r) og 1 innenlandsreise (800km t/r) per ansatt per år. I følge SSB, er utslippet per passasjerkilometer 241 gram CO2e. (SAS opererer med noe lavere tall, mens andre kilder rapporterer høyere intensitet)

Scope

Green House Gas Protocol definerer tre ulike "scopes" der utslipp forekommer. Fordelingen av bedriftens totale fotavtrykk fordeles i disse tre scopene. Fordelingen varierer også mye med hensyn til bedriftens bransje. En produksjonsbedrift har for eksempel mye høyere scope 1 andel enn en IT konsulentbedrift.

Fordelingen av utslipp per scope er derfor også et grovt anslag.

Scope

Hvor i verdikjeden oppstår utslippene?

Scope 1:
53,53 tonn CO2e
53,53
Scope 2:
17,84 tonn CO2e
17,84
Scope 3:
107,06 tonn CO2e
107,06
Fordeling

Hva genererer utslippene?

Tonn CO2e
Ansatte 98,68
Omsetning 63,56
Lokaler 0,90
Reiser 15,29
Totalt 178,43
Antall ansatte i ALLSIDIGE VVS AS 6
Driftsinntekt for ALLSIDIGE VVS AS (2023) NOK 9 444 205
Næringskode og bransje 43.221: Rørleggerarbeid
Overordnet bransje Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Total omsetning i bransjen "Rørleggerarbeid" NOK 33 172 300 000
Total omsetning i overordnet bransje "Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet" NOK 316 029 300 000
Totalt sysselsatte i bransjen "Rørleggerarbeid" 17,746
Totalt sysselsatte i overordnet bransje "Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet" 137,704
Totalt CO2e utslipp fra bransjen "Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet" 2 127 000 tonn CO2e per år
Antall flyreiser per ansatt 1 innenlands, 1 utenlands
CO2e pr passasjerkilometer i fly 241 gram
m2 per ansatt 10
CO2 per kWh 50 gram
debug