Klimaregnskap for ABACUS ØKONOMITJENESTER AS

ABACUS ØKONOMITJENESTER AS har et totalt karbonfotavtrykk på
386,26 tonn CO2e årlig.

Dette tilsvarer utslippene fra ca 215 personbiler på norske veier,
eller det samme som 15 450 trær absorberer i løpet av ett år.

 • Organisasjonsnummer: 982741076
 • Underenheter:
  • ABACUS ØKONOMITJENESTER AS AVD MYSEN
 • Adresse: ABACUS ØKONOMITJENESTER AS, Storgata 2, 1850 MYSEN
 • Stiftet: 2000-11-30
 • Driftsinntekter i 2023: NOK 18 561 373
 • Ansatte: 19
 • Nettside: ABACUS ØKONOMITJENESTER AS
 • Epost: [email protected]
 • LinkedIn:
 • Twitter:
 • Facebook:
 • Instagram:

ABACUS ØKONOMITJENESTER AS opererer innen Regnskap og bokføring og Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting generelt.

Denne bransjen har et totalt karbonfotavtrykk på 356 000 tonn CO2e årlig.

ABACUS ØKONOMITJENESTER AS står for omtrent 0,11% av dette.

For hver krone ABACUS ØKONOMITJENESTER AS omsetter for, slippes det ut 20,81 gram CO2e.

ABACUS ØKONOMITJENESTER AS om bærekraft:

 • https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/barekraft/forbrukertilsynet-en-av-fem-mangler-redegjorelse-pa-sine-nettsider/
 • https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/barekraft/hva-betyr-30-vekting-av-klima--og-miljohensyn-i-offentlige-anskaffelser-for-smbene/
  • Metodikk for å anslå klimafotavtrykk for norske bedrifter

   Denne tjenesten gjør et anslag basert på offentlig tilgjengelig data fra Statistisk sentralbyrå, Brønnøysund registrene og andre offentlige etater for å lage et klimaregnskap.

   Utregningen tar høyde for antall ansatte, omsetning, kontor/næringsbygg, reiser og forskjeller i ulike bransjer.

   Anslaget er i stor grad basert på gjennomsnitt og typiske verdier for de ulike bransjene basert på hva bedriften selv rapporterer til det offentlige.

   Datagrunnlag

   Enhver bedrift som er registrert i Brønnøysundregistrene har en næringskode. Denne næringskoden identifiserer hvilken bransje bedriften opererer i. Statistisk sentralbyrå knytter mye av statistikken sin til denne næringskoden eller varianter av denne.

   Utslipp per bransje

   Grunnlaget for den bransjespesifikke delen av klimaregnskapet er henter fra SSB, spesifikt fra tabellen "Utslipp til Luft".

   Bedriftens andel av det totale fotavtrykket

   For de totale utslippene per bransje har hver bedrift ulikt bidrag. For å anslå bedriftens andel brukes regnskapstall og antall ansatte i bedriften. Dette gir en indikasjon på klimaavtrykket basert på bedriftens økonomiske aktivitet.

   Årsregnskapet for bedriften hentes fra Regnskapsregisteret. Regnskapet sammenlignes med hovedtallene fra SSB for å anslå den relative størrelsen på bedriften i sin bransje.

   På lignende måte hentes antall sysselsatte i bransjen og sammenlignes med antall sysselsatte i bedriften slik det er rapportert fra Brønnøysund.

   Klimaavtrykk per sysselsatt

   For å anslå klimaavtrykket per ansatt legges det til grunn at hver ansatt legger beslag på 10 m2 næringslokale. I følge Enova kreves ca 300kWh/m2 (variasjoner i bransje og alder på bygning) for å holde næringslokaler. 1 kWh produsert i Norge har et fotavtrykk på mellom 20 og 100 gram.

   Formelen for å anslå fotavtrykket ansatte utgjør blir da ansatte x 10m2 x karbon intensitet pr kWh / 1000000 = tonn CO2e

   Denne formelen dekker bare utslipp relatert til oppvarming av næringsbygg for av ansatte og dekker ikke områder som avfallshåndtering, pendling, vann/avløp, fjernvarme, gass, forbruksmateriell eller utstyr. For å kompensere for dette, legges det til 0,5 tonn CO2e per ansatt per år.

   Det gjennomføres 3-4 millioner jobbreiser per år i Norge. Grovt regnet er det ca 1,5 reise per sysselsatt per år. Antall reiser varierer så klart per bransje, men modellen regner 1 utenlandsreise (10000km t/r) og 1 innenlandsreise (800km t/r) per ansatt per år. I følge SSB, er utslippet per passasjerkilometer 241 gram CO2e. (SAS opererer med noe lavere tall, mens andre kilder rapporterer høyere intensitet)

   Scope

   Green House Gas Protocol definerer tre ulike "scopes" der utslipp forekommer. Fordelingen av bedriftens totale fotavtrykk fordeles i disse tre scopene. Fordelingen varierer også mye med hensyn til bedriftens bransje. En produksjonsbedrift har for eksempel mye høyere scope 1 andel enn en IT konsulentbedrift.

   Fordelingen av utslipp per scope er derfor også et grovt anslag.

Scope

Hvor i verdikjeden oppstår utslippene?

Scope 1:
154,50 tonn CO2e
154,50
Scope 2:
77,25 tonn CO2e
77,25
Scope 3:
154,50 tonn CO2e
154,50
Fordeling

Hva genererer utslippene?

Tonn CO2e
Ansatte 212,46
Omsetning 122,52
Lokaler 2,85
Reiser 48,43
Totalt 386,26
Antall ansatte i ABACUS ØKONOMITJENESTER AS 19
Driftsinntekt for ABACUS ØKONOMITJENESTER AS (2023) NOK 18 561 373
Næringskode og bransje 69.201: Regnskap og bokføring
Overordnet bransje Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting
Total omsetning i bransjen "Regnskap og bokføring" NOK 17 731 700 000
Total omsetning i overordnet bransje "Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting" NOK 53 931 000 000
Totalt sysselsatte i bransjen "Regnskap og bokføring" 16,527
Totalt sysselsatte i overordnet bransje "Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting" 34,964
Totalt CO2e utslipp fra bransjen "Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting" 356 000 tonn CO2e per år
Antall flyreiser per ansatt 1 innenlands, 1 utenlands
CO2e pr passasjerkilometer i fly 241 gram
m2 per ansatt 10
CO2 per kWh 50 gram
debug