Klimaregnskap for ALVER EIENDOM AS

ALVER EIENDOM AS har et totalt karbonfotavtrykk på
0,26 tonn CO2e årlig.

Dette tilsvarer utslippene fra ca 0 personbiler på norske veier,
eller det samme som 10 trær absorberer i løpet av ett år.

 • Organisasjonsnummer: 994418947
 • Underenheter:
  • Adresse: ALVER EIENDOM AS, Isdalkrysset, 5908 ISDALSTØ
  • Stiftet: 2009-08-03
  • Driftsinntekter i 2022: NOK 36 000
  • Ansatte:
  • Nettside: ALVER EIENDOM AS
  • Epost: [email protected]
  • LinkedIn:
  • Twitter:
  • Facebook:
  • Instagram:

  ALVER EIENDOM AS opererer innen Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers og Oppføring av bygninger generelt.

  Denne bransjen har et totalt karbonfotavtrykk på 2 127 000 tonn CO2e årlig.

  ALVER EIENDOM AS står for omtrent 0,00% av dette.

  For hver krone ALVER EIENDOM AS omsetter for, slippes det ut 7,15 gram CO2e.

  ALVER EIENDOM AS har ikke publisert noe om bærekraft og miljøstrategi.

  Metodikk for å anslå klimafotavtrykk for norske bedrifter

  Denne tjenesten gjør et anslag basert på offentlig tilgjengelig data fra Statistisk sentralbyrå, Brønnøysund registrene og andre offentlige etater for å lage et klimaregnskap.

  Utregningen tar høyde for antall ansatte, omsetning, kontor/næringsbygg, reiser og forskjeller i ulike bransjer.

  Anslaget er i stor grad basert på gjennomsnitt og typiske verdier for de ulike bransjene basert på hva bedriften selv rapporterer til det offentlige.

  Datagrunnlag

  Enhver bedrift som er registrert i Brønnøysundregistrene har en næringskode. Denne næringskoden identifiserer hvilken bransje bedriften opererer i. Statistisk sentralbyrå knytter mye av statistikken sin til denne næringskoden eller varianter av denne.

  Utslipp per bransje

  Grunnlaget for den bransjespesifikke delen av klimaregnskapet er henter fra SSB, spesifikt fra tabellen "Utslipp til Luft".

  Bedriftens andel av det totale fotavtrykket

  For de totale utslippene per bransje har hver bedrift ulikt bidrag. For å anslå bedriftens andel brukes regnskapstall og antall ansatte i bedriften. Dette gir en indikasjon på klimaavtrykket basert på bedriftens økonomiske aktivitet.

  Årsregnskapet for bedriften hentes fra Regnskapsregisteret. Regnskapet sammenlignes med hovedtallene fra SSB for å anslå den relative størrelsen på bedriften i sin bransje.

  På lignende måte hentes antall sysselsatte i bransjen og sammenlignes med antall sysselsatte i bedriften slik det er rapportert fra Brønnøysund.

  Klimaavtrykk per sysselsatt

  For å anslå klimaavtrykket per ansatt legges det til grunn at hver ansatt legger beslag på 10 m2 næringslokale. I følge Enova kreves ca 300kWh/m2 (variasjoner i bransje og alder på bygning) for å holde næringslokaler. 1 kWh produsert i Norge har et fotavtrykk på mellom 20 og 100 gram.

  Formelen for å anslå fotavtrykket ansatte utgjør blir da ansatte x 10m2 x karbon intensitet pr kWh / 1000000 = tonn CO2e

  Denne formelen dekker bare utslipp relatert til oppvarming av næringsbygg for av ansatte og dekker ikke områder som avfallshåndtering, pendling, vann/avløp, fjernvarme, gass, forbruksmateriell eller utstyr. For å kompensere for dette, legges det til 0,5 tonn CO2e per ansatt per år.

  Det gjennomføres 3-4 millioner jobbreiser per år i Norge. Grovt regnet er det ca 1,5 reise per sysselsatt per år. Antall reiser varierer så klart per bransje, men modellen regner 1 utenlandsreise (10000km t/r) og 1 innenlandsreise (800km t/r) per ansatt per år. I følge SSB, er utslippet per passasjerkilometer 241 gram CO2e. (SAS opererer med noe lavere tall, mens andre kilder rapporterer høyere intensitet)

  Scope

  Green House Gas Protocol definerer tre ulike "scopes" der utslipp forekommer. Fordelingen av bedriftens totale fotavtrykk fordeles i disse tre scopene. Fordelingen varierer også mye med hensyn til bedriftens bransje. En produksjonsbedrift har for eksempel mye høyere scope 1 andel enn en IT konsulentbedrift.

  Fordelingen av utslipp per scope er derfor også et grovt anslag.

  Scope

  Hvor i verdikjeden oppstår utslippene?

  Scope 1:
  0,08 tonn CO2e
  0,08
  Scope 2:
  0,03 tonn CO2e
  0,03
  Scope 3:
  0,15 tonn CO2e
  0,15
  Fordeling

  Hva genererer utslippene?

  Tonn CO2e
  Ansatte 0,00
  Omsetning 0,26
  Lokaler 0,00
  Reiser 0,00
  Totalt 0,26
  Antall ansatte i ALVER EIENDOM AS
  Driftsinntekt for ALVER EIENDOM AS (2022) NOK 36 000
  Næringskode og bransje 41.109: Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
  Overordnet bransje Oppføring av bygninger
  Total omsetning i bransjen "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers" NOK 85 007 700 000
  Total omsetning i overordnet bransje "Oppføring av bygninger" NOK 297 596 000 000
  Totalt sysselsatte i bransjen "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers" 4,169
  Totalt sysselsatte i overordnet bransje "Oppføring av bygninger" 74,091
  Totalt CO2e utslipp fra bransjen "Oppføring av bygninger" 2 127 000 tonn CO2e per år
  Antall flyreiser per ansatt 1 innenlands, 1 utenlands
  CO2e pr passasjerkilometer i fly 241 gram
  m2 per ansatt 10
  CO2 per kWh 50 gram
  debug